Uslovi korišćenja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijal prezentiran u ovom edukativnom programu je pripremilo Nacionalno Udruženje procenitelja Srbije (u daljem tekstu NUPS) u saradnji sa predavačima, može se koristiti samo u obrazovne svrhe.

Ovaj materijal nije sačinjen sa namerom da zastupa ili reprezentuje najbolje ili jedine pristupe i metode procene, analize ili postupke koji su odgovarajući za procene određenih vrsta nekretnina, niti da isključuje primenu bilo kakvih drugih pristupa, metoda, analiza i postupaka, koje bilo koji procenitelj namerava primeniti u praksi.

Namera ovog materijala je da kroz kombinaciju teorije i prakse, kao i iskustva predavača, predstavi različite pristupe i metode, analize i postupke, kao i lična iskustva, stavove i razmišljanja autora ili predavača, koji mogu biti od koristi za bolje razumevanje metodologije procene i različitih situacija sa kojima se procenitelji susreću u praksi.

Svaki polaznik edukativnog programa NUPS-a, odnosno bilo koji korisnik materijala i informacija koje je dobio prilikom pohađanja edukativnog programa, ili na drugi način došao do ovog materijala, preuzima i prihvata ličnu odgovornost:

 • Za rezultat ostvaren na završnom ispitu stručne obuke, ili na REV intervjuu
 • Za vreme potrebno za sticanje licence za procenitelje nepokretnosti ili za vreme potrebno za sticanje REV profesionalne oznake
 • Za izbor postupka, metodologije i analiza koje će primeniti u svakom konkretnom slučaju izrade procene vrednosti u praksi

i u potpunosti se odriče bilo kakvog zahteva koji bi mogli imati protiv NUPS-a, povezanog pravnog lica CERP d.o.o. Beograd ili/i predavača NUPS-a, članova ispitnih komisija i komisija za REV intervju, u vezi sa nastankom bilo kakve moguće štete, a u vezi sa korišćenjem materijala i informacija prezentiranom u edukativnom programu NUPS-a, rezultatima završnog ispita i REV intervjua, uključujući propratne materijale kao što su Agenda stručne obuke i Protokol za vođenje ispita i Protokol za vođenje REV intervjua.

Celokupan materijal prezentiran na ovom edukativnom programu, namenjen je samo za ograničenu publikaciju u cilju realizacije edukativnog programa, a sva imovinska prava u predstavljenom materijalu, uključujući i autorska prava, su izričito rezervisana za NUPS ili predavača.

Svako reprodukovanje videa, zvuka, transkript ili druga upotreba materijala prezentiranog na ovom edukativnom programu bez dozvole NUPS-a je zabranjena u punom obimu autorskih prava u takvom materijalu.

Uplaćeni iznos bilo za obuku ili ispit je bespovratan u slučaju sprečenosti pohađanja, osim u slučaju bolesti i privremene onesposobljenosti za rad.

Nijedna izjava ili prezentacija ne treba se smatrati da je posvećena javnosti.

NUPS zadržava pravo izmene uslova prikazanih u Protokolu održavanja ispita i Protokolu vođenja REV intervjua, shodno okolnostima za koje smatra da zahtevaju tu izmenu. Kandidati će biti blagovremeno obavešteni o navedenim izmenama.

NUPS zadržava pravo izmene uslova održavanja nastave, zadržava pravo da promeni način ocenjivanja ili strukturu ispita.

OPŠTA PRAVILA

Upotreba internet sajta i minimalni tehnički zahtevi

Autor ne garantuje da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Brzina odziva programa i pregled video sadržaja zavisi od brzine vašeg protoka interneta. Preporuka je 10MB/s. Potrebno je da se koriste apdejtovani pretraživači interneta od kojih je preporuka za korišćenje pretraživača Chrom. Konfiguracija računara koji pristupa programu treba da ima 4GB RAM, i procesor novije generacije sa dva jezgra.

Cena programa

Ukoliko je cena programa istaknuta u eurima troškovi pohađanja programa se obračunavaju na bazi prodajnog kursaEurobanke.

Svi troškovi uplate, provizje i bankarske transakcije idu na teret uplatioca.

Uplaćeni iznos bilo za obuku ili ispit je bespovratan u slučaju sprečenosti pohađanja, osim u slučaju bolesti i privremene onesposobljenosti za rad.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama.

Publikacije i sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji njihov deo ne može se smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose, zasnovane su na javnim, statističkim i ostalim podacima koji proizilaze iz izvora za koje ne postoje izričita ili prećutna garancija.
Portal ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na portalu.

Publikacije i sadržaj na portalu, predstavljeni na uvid u najboljoj nameri i osnivač veruje da su tačne.
Portal ne pruža bilo kakve garancije u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga trećih lica.
Informacije na ovom portalu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Pohađanje on line edukacije

Pohađanje bilo kojeg od ponuđenih edukativnih programa vremenski je ograničeno zavisno od odabranog paketa pretplate za pohađanje programa i važi od trenutka uplate programa od strane polaznika i početka rada definisanog programom. Ovi termini početka i prestanka rada su datumom  potvrđeni od strane Autora i polaznika putem obaveštenja elektronskom poštom koju svaki polaznik dobije na početku rada.

Polaznik potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama i da je dao svoj pristanak u skladu sa pravilima rada u programu.

Programski sadržaj na internetu je dostupan tokom 24h, 7 dana u nedelji, za sve vreme trajanja programa koji je definisan terminima datim u opisu programa prilikom objave. Za slučaj trenutne nedostupnosti materijala, nepristupačnosti internet servis provajdera ili drugih činilaca, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, a korisnik se upućuje da uočeni nedostatak prijavi putem emaila na office@procenitelji.org.rs

Materijal koji ste jednom pogledali možete pregledati neograničeno puta u toku trajanja pristupa.

Sredstva koja su uplaćena za pohađanje on-line edukativnog programa su nepovratna sredstva i u slučaju neuspešnog ishoda pohađanja edukativnog programa, ili nepoštovanja Opštih i Posebnih pravila, i ne mogu biti vraćena uplatiocu.

Uplata za pohađanje on-line edukativnog programa se odnosi na tačan datum početka i završetka tog programa. Vaše privatne ili poslovne obaveze koje bi mogle biti uzrok duže nemogućnosti pohađanja već uplaćenog on-line edukativnog programa prouzrokuju blokadu pristupa programu van navedenog datuma završetka on-line programa. Već uplaćena sredstva se ne mogu prenositi i tretirati kao uplata za novi datum početka i završetka on-line edukativnog programa, u kojem slučaju, ako želite da pohađate isti on-line edukativni program, morate izvršiti novu uplatu pune cene istog.U slučaju duže nemogućnosti već započetog praćenja on-line edukativnog programa koja je prouzrokovana zdravstvenim problemima,  molimo da se obratite sekretarijatu putem email office@procenitelji.org.rs. U slučaju  forcemajeure događaja, sredstva mogu biti vraćena uplatiocu.

Program je organizovan po celinama. Svaka celina ima svoj sadržaj i to:

 • CV predavača
 • Prezentaciju
 • Video materijal
 • Dodatna literatura (ukoliko je predavač smatrao da će vam biti od koristi ovde možete naći razne dodatke vezane za predavanu materiju poput pdf prezentacija, slika, tabela, zakonskih akata…)
 • Tema/zadatak koji je potrebno da učesnik obradi i dostavi sekretarijatu NUPSa (nije prisutno u svim programima)
 • Test

Preporučuje se da se polaznik detaljno upozna sa dobijenim materijalom čitavog on-line edukativnog programa i relevantnim standardima procene vrednosti pre pristupanja audio/video snimcima, kako bi  se adekvatno pripremio i pratioaudio/video sadržaj. Preporučuje se da polaznik blagovremeno, pre početka on-line edukativnog programa obezbedi adekvatan računar sa preporučenim tehničkim karakteristikama kao i adekvatan kvalitet interneta sa preporučenim karakteristikama u gore navedenoj upotrebi internet sajta i minimalnim tehničkim zahtevima. Za uspešno polaganje testova na kraju svake celine, od ključne važnosti je:

Napred opisana prethodna priprema

Planiranje raspoloživog vremena da se, bez dužih pauza, pregleda audio/video snimak

Planiranje i obezbeđivanje mesta sa kojeg možete imati dostupan internet adekvatnog kvaliteta, brzine.

Celoviti pregled audio/video snimka bez ubrzanog prelaska kroz snimljeni materijal.

U slučaju da Vam se prekine internet saobraćaj, da imate problem sa računarom, potencijalni nestanak struje ili slično program pamti trenutni doseg, dokukoliko je izrada testa u toku vreme izrade započetog testa nastavlja da teče. Ukoliko uočite razliku u programskoj evidenciji sa vašom molimo da nas odmah obavestite na email office@procenitelji.org.rs

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama.

Politika privatnosti

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Prikupljanje Informacija

Svaki računar priključen na Internet dobija ime domena i niz brojeva, koji služe kao adresa Internet protokola tog kompjutera (IP adresa). Kada posetilac pristupi nekoj stranici, naši serveri automatski prepoznaju ime domena i IP adresu tog posetioca. Ime domena i IP adresa ne otkrivaju ništa lično o Vama izuzev IP adrese sa koje ste pristupili sajtu. Informacije prikupljene na ovaj način koristimo za podatke o ukupnom prometu i eventualnu zloupotrebu.

Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o e-mail adresi koristimo kako bismo identifikovali i pratili kompletnu Vašu aktivnost na sajtu(datum i vremena slušanja predavanja, preuzimanja dodatne literature, ostvareni uspeh na testovima..)

Otkrivanje informacija

Informacije o Vašim aktivnostima čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici.

Otkrivanje prikupljenih Informacije mogu biti u slučaju ako to zahteva zakon, i/ili u uverenju da je takav postupak neophodan u slučaju zloupotrebe pristupnih parametara(ustupanje trećim licima).

Autorska prava

NUPS štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka, kalkulatore).

Obaveze korisnika prilikom korišćenja informacija i podataka sa portala

Da bi se osiguralo slobodno i neometano korišćenje usluga portala, nije prihvatljivo i strogo je zabranjeno sledeće:

 1. a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koja su u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
  b) objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetilac zna da bi upotreba mogla naneti štetu drugim korisnicima;
  c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
  d) manipulisanje identifikatorima da bi se prikrilo poreklo pristupa sajtu
 2. e) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenog autorskim pravom;

Promena pravila

Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni uslove korišćenja portala. Svaka promena biće blagovremeno objavljena. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti posetioce objavom  slanjem email-a.

POSEBNA PRAVILA

za korišćenja edukativnog programa kontinuirane edukacije putem interneta.

 • Potrebno je izvršiti pripremu, pročitati materijal, odvojiti vreme, i položiti Test, ukoliko je deo seminara.
 • Potvrde o pohađanim seminarima učesnici mogu dobiti samo u slučaju uspešno urađenog testa na kraju seminara
 • Pristup seminarima se omogućava tek po uplati sredstava koja su nepovratna .
 • Pristup seminaru je vremenski ograničen i definisan informacijom dobijenom putem emaila zajedno sa parametrima pristupa o datumu početka i kraja pristupa.

 

Program počinje nakon davanja Vaše saglasnosti na ova pravila i uslove. Program je organizovan po celinama-seminarima, svaka celina ima test na kraju kao proveru znanja pređenog materijala. Test je vremenski ograničen na 30 minuta, sastoji se u najvećem broju slučajeva od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih birate samo jedan za koji smatrate da je tačan.

Test se smatra uspešno urađenim ukoliko imate 60% ili više tačnih odgovora. Pravilo pohađanja on-line edukativnog programa je da se test nakon svakog modula može polagati dva puta.

Kao validan rezultat testa uzima se najbolji uspeh. Neuspeh polaganja testa iz drugog puta je najčešće posledica neadekvatne pripreme za pohađanje on-line edukativnog programa i nedovoljnog prethodnog upoznavanja sa materijalom Modula.

Ukoliko ne uspete da položite test iz dva pokušaja smatra se da niste uspeli da savladate zadat obim materijala u tom seminaru.

Seminar na kojem niste uspeli da položite test iz drugog puta postaje nedostupan odnosno blokiran.

U izuzetnim slučajevima se učesniku programa, jednokratno, omogućava da ponovo odgleda seminar na kojem nije uspeo da polozi test iz drugog puta., uz naglašavanje neophodnosti da polaznik odvoji dovoljno vremena za adekvatnu pripremu:

 • čitanje materijala seminara pre pristupanja audio/video snimku;
 • čitanje relevantnih standarda procene vrednosti;
 • planiranje raspoloživog vremena za potpuni pregled materijala uz eventualne kraće pauze, do 10 min

Ukoliko ni nakon ovog pokušaja učesnik ne uspe da ostvari zadovoljavajuću ocenu biće mu onemogućeno dalje pohađanje on-line edukativnog programa.

Sredstva koja su uplaćena za pohađanje on-line edukativnog programa su nepovratna sredstva i u slučaju neuspešnog ishoda pohađanja edukativnog programa ne mogu biti vraćena uplatiocu.

9 јула, 2020
vrh

© EDU - SVA PRAVA ZADRŽANA.