Register

Registering for this site is easy. Just fill in the fields below, and we'll get a new account set up for you in no time.

Account Details

Profile Details

Name (obavezno)

Ovaj podatak mogu videti: Svi

Uslovi korišćenja

UVODNI DEO

Hvala što ste posetili naš internet sajt „www.nupsnavs.rs“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu:) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatateove uslove korišćenja. bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo NUPS-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

OPŠTA PRAVILA

Upotreba internet sajta i minimalni tehnički zahtevi

Autor ne garantuje da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Brzina odziva programa i pregled video sadržaja zavisi od brzine vašeg protoka interneta. Preporuka je 10MB/s. Potrebno je da se koriste apdejtovani pretraživači interneta od kojih je preporuka za korišćenje pretraživača Chrom. Konfiguracija računara koji pristupa programu treba da ima 4GB RAM, i procesor novije generacije sa dva jezgra.

Cena programa

Ukoliko je cena programa istaknuta u eurima troškovi pohađanja programa se obračunavaju na bazi prodajnog kursaEurobanke.

Svi troškovi uplate, provizje i bankarske transakcije idu na teret uplatioca.

Uplaćeni iznos bilo za obuku ili ispit je bespovratan u slučaju sprečenosti pohađanja, osim u slučaju bolesti i privremene onesposobljenosti za rad.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama.

Publikacije i sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji njihov deo ne može se smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose, zasnovane su na javnim, statističkim i ostalim podacima koji proizilaze iz izvora za koje ne postoje izričita ili prećutna garancija.
Portal ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na portalu.

Publikacije i sadržaj na portalu, predstavljeni na uvid u najboljoj nameri i osnivač veruje da su tačne.
Portal ne pruža bilo kakve garancije u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga trećih lica.
Informacije na ovom portalu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Pohađanje on line edukacije

Pohađanje bilo kojeg od ponuđenih edukativnih programa vremenski je ograničeno zavisno od odabranog paketa pretplate za pohađanje programa i važi od trenutka uplate programa od strane polaznika i početka rada definisanog programom. Ovi termini početka i prestanka rada su datumom  potvrđeni od strane Autora i polaznika putem obaveštenja elektronskom poštom koju svaki polaznik dobije na početku rada.

Polaznik potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama i da je dao svoj pristanak u skladu sa pravilima rada u programu.

Programski sadržaj na internetu je dostupan tokom 24h, 7 dana u nedelji, za sve vreme trajanja programa koji je definisan terminima datim u opisu programa prilikom objave. Za slučaj trenutne nedostupnosti materijala, nepristupačnosti internet servis provajdera ili drugih činilaca, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, a korisnik se upućuje da uočeni nedostatak prijavi putem emaila na office@procenitelji.org.rs

Materijal koji ste jednom pogledali možete pregledati neograničeno puta u toku trajanja pristupa.

Sredstva koja su uplaćena za pohađanje on-line edukativnog programa su nepovratna sredstva i u slučaju neuspešnog ishoda pohađanja edukativnog programa, ili nepoštovanja Opštih i Posebnih pravila, i ne mogu biti vraćena uplatiocu.

Uplata za pohađanje on-line edukativnog programa se odnosi na tačan datum početka i završetka tog programa. Vaše privatne ili poslovne obaveze koje bi mogle biti uzrok duže nemogućnosti pohađanja već uplaćenog on-line edukativnog programa prouzrokuju blokadu pristupa programu van navedenog datuma završetka on-line programa. Već uplaćena sredstva se ne mogu prenositi i tretirati kao uplata za novi datum početka i završetka on-line edukativnog programa, u kojem slučaju, ako želite da pohađate isti on-line edukativni program, morate izvršiti novu uplatu pune cene istog.U slučaju duže nemogućnosti već započetog praćenja on-line edukativnog programa koja je prouzrokovana zdravstvenim problemima,  molimo da se obratite sekretarijatu putem email office@procenitelji.org.rs. U slučaju  forcemajeure događaja, sredstva mogu biti vraćena uplatiocu.

Program je organizovan po celinama. Svaka celina ima svoj sadržaj i to:

 • CV predavača
 • Prezentaciju
 • Video materijal
 • Dodatna literatura (ukoliko je predavač smatrao da će vam biti od koristi ovde možete naći razne dodatke vezane za predavanu materiju poput pdf prezentacija, slika, tabela, zakonskih akata…)
 • Tema/zadatak koji je potrebno da učesnik obradi i dostavi sekretarijatu NUPSa (nije prisutno u svim programima)
 • Test

Preporučuje se da se polaznik detaljno upozna sa dobijenim materijalom čitavog on-line edukativnog programa i relevantnim standardima procene vrednosti pre pristupanja audio/video snimcima, kako bi  se adekvatno pripremio i pratioaudio/video sadržaj. Preporučuje se da polaznik blagovremeno, pre početka on-line edukativnog programa obezbedi adekvatan računar sa preporučenim tehničkim karakteristikama kao i adekvatan kvalitet interneta sa preporučenim karakteristikama u gore navedenoj upotrebi internet sajta i minimalnim tehničkim zahtevima. Za uspešno polaganje testova na kraju svake celine, od ključne važnosti je:

Napred opisana prethodna priprema

Planiranje raspoloživog vremena da se, bez dužih pauza, pregleda audio/video snimak

Planiranje i obezbeđivanje mesta sa kojeg možete imati dostupan internet adekvatnog kvaliteta, brzine.

Celoviti pregled audio/video snimka bez ubrzanog prelaska kroz snimljeni materijal.

U slučaju da Vam se prekine internet saobraćaj, da imate problem sa računarom, potencijalni nestanak struje ili slično program pamti trenutni doseg, dokukoliko je izrada testa u toku vreme izrade započetog testa nastavlja da teče. Ukoliko uočite razliku u programskoj evidenciji sa vašom molimo da nas odmah obavestite na email office@procenitelji.org.rs

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama.

 

POSEBNA PRAVILA

za korišćenja edukativnog programa kontinuirane edukacije putem interneta.

 • Potrebno je izvršiti pripremu, pročitati materijal, odvojiti vreme, i položiti Test, ukoliko je deo seminara.
 • Potvrde o pohađanim seminarima učesnici mogu dobiti samo u slučaju uspešno urađenog testa na kraju seminara
 • Pristup seminarima se omogućava tek po uplati sredstava koja su nepovratna .
 • Pristup seminaru je vremenski ograničen i definisan informacijom dobijenom putem emaila zajedno sa parametrima pristupa o datumu početka i kraja pristupa.

 

Program počinje nakon davanja Vaše saglasnosti na ova pravila i uslove. Program je organizovan po celinama-seminarima, svaka celina ima test na kraju kao proveru znanja pređenog materijala. Test je vremenski ograničen na 30 minuta, sastoji se u najvećem broju slučajeva od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih birate samo jedan za koji smatrate da je tačan.

Test se smatra uspešno urađenim ukoliko imate 60% ili više tačnih odgovora. Pravilo pohađanja on-line edukativnog programa je da se test nakon svakog modula može polagati dva puta.

Kao validan rezultat testa uzima se najbolji uspeh. Neuspeh polaganja testa iz drugog puta je najčešće posledica neadekvatne pripreme za pohađanje on-line edukativnog programa i nedovoljnog prethodnog upoznavanja sa materijalom Modula.

Ukoliko ne uspete da položite test iz dva pokušaja smatra se da niste uspeli da savladate zadat obim materijala u tom seminaru.

Seminar na kojem niste uspeli da položite test iz drugog puta postaje nedostupan odnosno blokiran.

U izuzetnim slučajevima se učesniku programa, jednokratno, omogućava da ponovo odgleda seminar na kojem nije uspeo da polozi test iz drugog puta., uz naglašavanje neophodnosti da polaznik odvoji dovoljno vremena za adekvatnu pripremu:

 • čitanje materijala seminara pre pristupanja audio/video snimku;
 • čitanje relevantnih standarda procene vrednosti;
 • planiranje raspoloživog vremena za potpuni pregled materijala uz eventualne kraće pauze, do 10 min

Ukoliko ni nakon ovog pokušaja učesnik ne uspe da ostvari zadovoljavajuću ocenu biće mu onemogućeno dalje pohađanje on-line edukativnog programa.

Sredstva koja su uplaćena za pohađanje on-line edukativnog programa su nepovratna sredstva i u slučaju neuspešnog ishoda pohađanja edukativnog programa ne mogu biti vraćena uplatiocu.

I agree to these Terms and Conditions
vrh

© EDU - SVA PRAVA ZADRŽANA.